MUSIK FÖR ALLA i Sigtuna
© Föreningen Musik för Alla
Närradio, Underhållning, Allsång m.m.

10 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet, eller extra årsmöte, med minst 2/3 av antalet angivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels till vilket eller vilka föreningsfrämjande ändamål föreningens tillgångar skall användas, dels var den upplösta föreningens handlingar skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

11 § Medlemskap

Föreningen är öppen för alla. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem till och med nästkommande årsmöte och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse hedersmedlem. Personuppgifter behandlas enligt fastställd integritetspolicy som är publicerad på föreningens hemsida.

12 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift två månader efter sista betalningsdag får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall och personen avförs från medlemsförteckningen.

13 § Medlemmens rättigheter och skyldigheter

Medlem: · har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, · har rätt till information om föreningens angelägenheter, · skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningen, · har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen, · skall betala medlemsavgift årligen senast den 31 mars, samt eventuella övriga avgifter som beslutas av föreningen

14 § Uteslutning av medlem

Medlem som motarbetar föreningens ändamål eller missbrukar föreningens namn på sätt som är

skadligt för föreningen, samt agerar med våldsamt uppträdande och/eller kränkande ordalag mot fysisk

person i föreningen kan leda till att medlem i fråga blir utesluten. Uteslutning beslutas normalt av

årsmötet, men även styrelsen kan i brådskande och prekära fall fatta beslut om uteslutning. Innan en

medlem utesluts ska medlemmen få tillfälle att yttra sig. Om medlemmen inte godtar beslutet om

uteslutning, kan medlemmen vända sig till Attunda tingsrätt och yrka att beslutet om uteslutning

upphävs.

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som bestäms av styrelsen. Styrelsen ska skicka kallelse till årsmötet till medlemmarna senast tre veckor före mötet via brev eller e-post och publicera den på föreningens hemsida, samt avisera i närradion. Om det föreligger förslag om stadgeändring,
STADGAR  MUSIK FÖR ALLA  Organisationsnummer: 802438-8962 Föreningen startades 2005-03-05 Föreningen har sitt säte i Märsta     Föreningens stadgar togs i bruk 2005-03-05 ändrades 2013-03-17 och 2020-02-22    ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 § Ändamål Musik för alla är en ideell förening som har till uppgift att sprida glädje med hjälp av musik i Sigtuna närradio och andra arrangemang, samt att bevara och sprida kunskap om musik. Föreningen värnar i första hand om lokala förmågor. Föreningen ska också verka för att andra föreningar och organisationer inom kommunen skall sända närradio. 2 § Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar. Juridisk person kan vara stödmedlem utan rösträtt. 3 § Beslutande organ Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte samt styrelsen. 4 § Firmateckning Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av ordförande, kassör och av styrelsen förtroendevald person, var för sig. 5 § Ansvarig utgivare Ansvarig utgivare för närradiosändningar i föreningens namn är ordföranden. Denne kan utse ställföreträdande utgivare. Om Myndigheten för press, radio och TV inte godkänner ordföranden, ska styrelsen inom sig utse annan person att ansöka om att bli ansvarig utgivare. 6 § Sändningsansvar Person (programledare) som sänder närradio under föreningens sändningstillstånd ska följa bestämmelserna i Radio- och tv-lag. Programledare måste vara medlem i föreningen. Det åligger programledare att ta reda på vilka regler som gäller och vid överträdelse betala eventuellt påfört vite eller skadestånd. 7 § Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderåret. 8 § Stadgetolkning m.m. Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller extra årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.  9 § Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster. Förslag till ändringar av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse. Godkänd ändring träder i kraft omedelbart efter fattat beslut.
      3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.       4.  Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.       5.  Faställande av föredragningslista.       6.  Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras.            a)  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.            b)  Styrelsens förvaltningsberättelse ( balans- och resultaträkning ) för det senaste räkenskapsåret.       7.  Revisorernas yttrande över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.       8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.       9.  Fastställande av medlemsavgifter.     10.  Faställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.     11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.     12.  Val av            a) Ordförande, kassör och sekreterare för en tid av 2 år.            b)  Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.            c)  Suppleanter i styrelsen med dem fastställd turordning för en tid av 1 år.     13. Val av            a)  Minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.            b)  En revisor jämte suppleant för en tid av ett år.            I detta beslut får inte styrelsens ledamöter delta. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall snarast publiceras på föreningens hemsida, samt tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte, får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet vid behandlas. Det som sägs i 17 § om rösträtt och i 18 § om beslutsmässighet gäller vid sådant möte. VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och minst en övrig ledamot valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid, samt söka och föreslå nya ledamöter. REVISORER

24 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn får bevista styrelsemötena, men ska inte regelbundet delta i dessa. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret, samt överlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. STYRELSEN

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt minst två (2) och högst sex (6) övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästa årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

26 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer, samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas. Styrelsen skall: verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen ansvara för och förvalta föreningens medel, tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 24 §, och förbereda årsmöte.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.
nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar, skall detta anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 16 § Motioner Såväl medlem som styrelse får avge motion att behandlas av årsmötet. Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet Medlem som har betalt medlemsavgiften enligt 11 § har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 18 § Beslutsförhet Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 19 § Beslut och omröstning Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 9 § och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock valet ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 20 § ValbarhetValbar till styrelsen och valberedningen är i föreningen röstberättigad medlem. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.   21 § Ärenden vid årsmötet  	1.	Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt) 	2.	Val av ordförande och sekreterare för mötet.
MUSIK FÖR ALLA i Sigtuna
Närradio, Underhållning, Allsång m.m.
© Föreningen Musik för Alla
ALL
FORENINGMED
TOP

8 § Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller extra årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

9 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster. Förslag till ändringar av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse. Godkänd ändring träder i kraft omedelbart efter fattat beslut.

10 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet, eller extra årsmöte, med minst 2/3 av antalet angivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels till vilket eller vilka föreningsfrämjande ändamål föreningens tillgångar skall användas, dels var den upplösta föreningens handlingar skall arkiveras.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

11 § Medlemskap

Föreningen är öppen för alla. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem till och med nästkommande årsmöte och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse heders- medlem. Personuppgifter behandlas enligt fastställd integritetspolicy som är publicerad på föreningens hemsida.

12 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift två månader efter sista betalningsdag får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall och personen avförs från medlemsförteckningen.

13 § Medlemmens rättigheter och skyldigheter

STADGAR MUSIK FÖR ALLA Organisationsnummer: 802438-8962 Föreningen startades 2005-03-05 Föreningen har sitt säte i Märsta Föreningens stadgar togs i bruk 2005-03-05 ändrades 2013-03-17 och 2020-02-22

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Musik för alla är en ideell förening som har till uppgift att sprida glädje med hjälp av musik i Sigtuna närradio och andra arrangemang, samt att bevara och sprida kunskap om musik. Föreningen värnar i första hand om lokala förmågor. Föreningen ska också verka för att andra föreningar och organisationer inom kommunen skall sända närradio.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar. Juridisk person kan vara stödmedlem utan rösträtt.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte samt styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av ordförande, kassör och av styrelsen förtroendevald person, var för sig.

5 § Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare för närradiosändningar i föreningens namn är ordföranden. Denne kan utse ställföreträdande utgivare. Om Myndigheten för press, radio och TV inte godkänner ordföranden, ska styrelsen inom sig utse annan person att ansöka om att bli ansvarig utgivare.

6 § Sändningsansvar

Person (programledare) som sänder närradio under föreningens sändningstillstånd ska följa bestämmelserna i Radio- och tv-lag. Programledare måste vara medlem i föreningen. Det åligger programledare att ta reda på vilka regler som gäller och vid överträdelse betala eventuellt påfört vite eller skadestånd.

7 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderåret.
förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Motioner

Såväl medlem som styrelse får avge motion att behandlas av årsmötet. Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på

        årsmötet

Medlem som har betalt medlemsavgiften enligt 11 § har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

18 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 9 § och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock valet ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är i föreningen

röstberättigad medlem. Anställd i föreningen får dock inte väljas

till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i

föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet

1. Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt) 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.   3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.  4.  Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.  5.  Faställande av föredragningslista.  6.  Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras.            a)  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste      verksamhetsåret.            b)  Styrelsens förvaltningsberättelse ( balans- och        resultaträkning ) för det senaste räkenskapsåret.    7.  Revisorernas yttrande över styrelsens förvaltning under det         senaste verksamhets- och räkenskapsåret.    8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen         avser.    9.  Fastställande av medlemsavgifter.    10.  Faställande av verksamhetsplan samt behandling av           budget för det kommande verksamhets- och           räkenskapsåret.    11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna          motioner.    12.  Val av            a) Ordförande, kassör och sekreterare för en tid av 2 år.            b)  Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.            c)  Suppleanter i styrelsen med dem fastställd turordning                 för en tid av 1 år.    13. Val av            a)  Minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,                 av vilka en skall utses till ordförande.            b)  En revisor jämte suppleant för en tid av ett år.            I detta beslut får inte styrelsens ledamöter delta. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är

skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 %

av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. När

styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14

dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från

erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för

extra årsmöte skall snarast publiceras på föreningens hemsida,

samt tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte, får de

som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet vid

behandlas. Det som sägs i 17 § om rösträtt och i 18 § om

beslutsmässighet gäller vid sådant möte.

VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och minst en övrig ledamot valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid, samt söka och föreslå nya ledamöter.   REVISORER

24 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn får bevista styrelsemötena, men ska inte regelbundet delta i dessa. Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret, samt överlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. STYRELSEN

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt minst två (2) och högst sex (6) övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästa årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

26 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer, samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas. Styrelsen skall: verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen      ansvara för och förvalta föreningens medel, tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 24 §, och förbereda årsmöte.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.
Medlem: · har rätt att delta i sammankomster som anordnas för     medlemmarna, · · har rätt till information om föreningens angelägenheter, · · skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av    föreningen, · · har inte rätt till del av föreningens behållning eller ·   egendom vid upplösning av föreningen, · · skall betala medlemsavgift årligen senast den 31 mars, ·   samt eventuella övriga avgifter som beslutas av ·   föreningen ·

14 § Uteslutning av medlem

Medlem som motarbetar föreningens ändamål eller missbrukar föreningens namn på sätt som är skadligt för föreningen, samt agerar med våldsamt uppträdande och/eller kränkande ordalag mot fysisk person i föreningen kan leda till att medlem i fråga blir utesluten. Uteslutning beslutas normalt av årsmötet, men även styrelsen kan i brådskande och prekära fall fatta beslut om uteslutning. Innan en medlem utesluts ska medlemmen få tillfälle att yttra sig. Om medlemmen inte godtar beslutet om uteslutning, kan medlemmen vända sig till Attunda tingsrätt och yrka att beslutet om uteslutning upphävs.  

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som bestäms av styrelsen. Styrelsen ska skicka kallelse till årsmötet till medlemmarna senast tre veckor före mötet via brev eller e- post och publicera den på föreningens hemsida, samt avisera i närradion. Om det föreligger förslag om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar, skall detta anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens